ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563


ข้อมูล 5 มิถุนายน 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5


ผลการเรียนอย่างไม่เป็นทางการเท่านั้น ฉบับจริงรับได้ในวันประชุมผู้ปกครอง
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งงาน GPA โรงเรียนปพ.1 ม.3 | ปพ.1 ม.6 ตรวจดูรายวิชา